Bakgrunden

Utvandringen från Sverige till Amerika började i mitten av 1840-talet och kom att minska först under 1920-talet. Under denna tid utvandrade cirka 1,2 miljoner svenskar, de allra flesta reste till Nordamerika men en del utvandrade till Canada, Australien, Nya Zeeland, Sydamerika och Brasilien. Viktigt att veta är att nästan 200.000 emigranter, nästan var femte emigrant, kom att återvända till Sverige, men en miljon människor återvände aldrig till hemlandet.
Orsakerna till emigrationen brukar man säga berodde på dåliga ekonomiska förhållanden men även haft religiösa och politiska orsaker. I Sverige fanns ett förtryck både mot dem som var aktiva i frikyrkor och i arbetarrörelser. Man reste till det nya landet i hopp om något nytt och förhoppningsvis bättre.
Det nya landet Amerika visste man inte så mycket om och under den första tiden, 1820-1865 var antalet emigranter mindre än 30.000 sammanlagt.
Efter 1865 då det amerikanska inbördeskriget var slut och att man i Sverige hade haft några år med mycket dåliga skördar kom utvandringen att öka.
Affischer och emigrantbroschyrer letade sig ut i stugorna där Amerika utmålades som ett paradis. De miljontals amerikabrev som skickades hem från släktingar och vänner lockade i sin tur ytterligare emigranter. Breven beskrev ett land, där arbete fanns till alla, jorden var billig eller till och med gratis. I breven talades om lycka och framgång, misslyckanden ville man inte gärna skriva om. Emigrationen kom även i fortsättningen att vara stor men minskade efter hand som det blev bättre ekonomiska förhållanden i Sverige.

Freden, vaccinet och potäterna.
Man brukar nämna freden, vaccinet och potatisen som några viktiga orsaker till emigrationens uppkomst. Det var författaren och biskopen Esaias Tegnér (1782-1846) som skapade det berömda uttrycket: ”freden, vaccinet och potäterna”. Det var dessa tre faktorer, menade han, som orsakade den kraftiga befolkningstillväxten under 1800-talet.
Dessa tre faktorer påverkade befolkningsutvecklingen positivt men problemet var att kunna förse den ökade befolkningen med åkerjord och arbete. Följden blev att man valde att lämna sitt hemland för att finna jord att bruka eller ett arbete för att försörja sig själv eller sin familj.

Freden
Redan under 1700-talet blev det fredligare i Sverige. För efter Kung Karl XII död 1718 var Sverige endast inblandande i några mindre och kortvariga krig mot Ryssland och Preussen. Och efter det finsk-ryska kriget 1808-09 och inryckningen i Norge 1814 som inte innebar några större förluster var det definitivt slut på den tid då svenska soldater dödades i krig.

Vaccinet
Man började vaccineringen mot smittkoppar i Sverige 1801. Det ledde till att dödligheten minskade och därmed ökade också befolkningen i Sverige.

Potäterna
Andra orsaker till minskad dödlighet är att man började äta potatis. Potatis innehåller viktiga vitamintillskott och man fick nu motståndskraft mot många sjukdomar som därmed bidrog till minskad dödlighet.


Det finns andra orsaker till befolkningsökningen i Sverige under 1800-talet, förbättrad hygien, kost och sjukvård minskade barndödligheten, vilket innebar att allt fler barn nådde vuxen ålder.
 

Till början av sidan Till början av sidan

 
(c) Linda-Marie Georgiou